Czym jest depresja alkoholowa? Jak długo trwa? Jak ją leczyć?

14 września, 2021
W medycynie i w psychologii zjawisko depresji alkoholowej omawiane jest szeroko. Psychiatrzy, psychologowie, jak i psychoterapeuci podają, że ma ona dwoisty charakter. Podaje się, że stanowi ona zarówno skutek, jak i przyczynę rozwoju problemów z alkoholem. Tutaj można powiedzieć, że albo pierwotny był alkoholizm, czego chorobą współtowarzyszącą stała się później ukształtowana, wtórna depresja, albo można zaobserwować pierwotną depresję z wtórnym alkoholizmem. Powstaje tutaj błędne koło – alkoholik sięga po alkohol, ponieważ ma obniżony nastrój, który został spowodowany przez nadużywanie alkoholu. Na szczęście istnieją skuteczne rozwiązania, które skutecznie pomagają wyjść ze swoich nałogów i uzależnień. Profesjonalnie prowadzona terapia odwykowa powinna być prowadzona kompleksowo i za pomocą różnych oddziaływań antyalkoholowych. Warto tutaj wymienić psychoterapię, spotkania w grupach samopomocowych, wszywkę alkoholową Esperal, a także odtruwanie alkoholowe.

Warto mieć na uwadze, że w większości przypadków osób ze stwierdzoną depresją, nie stanowi ona przyczyn pojawienia się wtórnego alkoholizmu. Taki stan dotyczy zaledwie 10% alkoholików, u których można doszukiwać się objawów zaburzeń nastroju. Tym samym, znacznie częściej depresja alkoholowa pojawia się podczas trwania uzależnienia. Zazwyczaj dotyczy to mężczyzn, przy czym coraz częściej można doszukiwać się objawów depresji wśród kobiet uzależnionych od alkoholu.

Czynniki uzależnienia od alkoholu

Tym samym, zarówno depresja, tak jak pozostałe zaburzenia na tle psychicznym, mogą być powodem wzrostu ryzyka wykształcenia uzależnienia. Szczególnie duże znaczenie mają tutaj czynniki, które generują problem alkoholowy. Przyczyny jego powstania są złożone i u każdej osoby rozwój alkoholizmu może mieć inne fundamenty. Wyróżnia się takie czynniki rozwoju alkoholizmu jak: biologiczne, środowiskowe, społeczne, genetyczne, osobowościowe, a także kulturowe.

Warto dodać, że jednym z głównych czynników warunkujący rozwój choroby alkoholowej jest wychowywanie się w rodzinie, która dotknięta była uzależnieniem minimum jednego z rodziców. Niestety, czynniki środowiskowe odznaczają negatywne piętno na wszystkich członkach rodziny.

Wymienione powyżej czynniki rozwoju uzależnienia jedynie zwracają uwagę na poszczególne problemy i dysfunkcje w tym obszarze, wskazując na to, na co należy zwrócić szczególną uwagę, określając dany warunek jako generator ryzyka pojawienia się choroby alkoholowej. Tym samym nie przesądzają o jej wystąpieniu. Tym samym, gen alkoholika, który mógł zostać przekazany niekoniecznie musi prowadzić do wrodzonych zaburzeń. Większe znaczenie ma tutaj sposób przebiegu procesu wychowania i socjalizacji, przyzwyczajenia w danej rodzinie oraz prezentowane przez nią wartości.

Objawy depresji alkoholowej

Mimo, iż normalnym zachowaniem wśród alkoholików jest ukrywanie swoich słabości, szczególnie w początkowych fazach rozwoju choroby alkoholowej, to istnieje kilka charakterystycznych przesłanek wskazujących na istnienie problemu.

Pierwsze symptomy to częste picie napojów procentowych, przy czym wcale nie muszą to być duże dawki. Warto zwrócić uwagę na to, czy dana osoba pije w samotności. Inne objawy to: utrata kontroli nad ilością spożywanych trunków, utrata kontroli nad swoim zachowaniem, myślami i czynami, pojawianie się epizodów utraty świadomości.

Więcej symptomów można doszukiwać się w przypadku połączenia alkoholizmu z depresją. Występuje tutaj obniżenie nastroju, przygnębienie, obniżona samoocena, brak wiary w siebie i swoje możliwości, pesymistyczne nastawienie do życia, zanik zdolności do przeżywania radości, stany lękowe, przewlekły stres, a także poczucie winy oraz tendencja do przerzucania odpowiedzialności za siebie na inne osoby. Dość częste w takich przypadkach są próby samobójcze.

Depresja alkoholowa może pojawić się także w sytuacji, kiedy dana osoba podejmuje próby wyjścia z uzależnienia i jest on a raczej związana z odczuwaniem głodu alkoholowego. Zespół abstynencyjny daje swoje oznaki zwykle do 36 godzin od chwili, kiedy alkohol został odstawiony. Taka osoba odczuwa szereg objawów psychosomatycznych. Zwykle depresja w tym przypadku ustępuje samoistnie.

Z kolei w przypadku wtórnej depresji, alkoholik narażony jest na stopniowe obniżanie jakości zdrowia psychofizycznego, a także odczuwanie permanentnego stanu depresyjnego. Codziennością staje się przygnębienie, zmęczenie, brak sensu życia, niezadowolenie z życia, a także brak pewności siebie. Alkohol w takim przypadku jest środkiem pozwalającym odczuć (pozorną) ulgę i odprężenie.

Jak długo trwa depresja alkoholowa?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każda osoba to indywidualny przypadek z innymi uwarunkowaniami. Przyjmuje się jednak, że dolna granica to minimum dwa tygodnie, które pomogą zdefiniować zaburzenie afektywne. Warto dodać, że nieleczone objawy depresji mogą trwać długo, w niektórych przypadkach nawet całe życie. 

Czy terapia pomaga wyjść z depresji alkoholowej?

Uznaje się, że depresja alkoholowa jest jedną z przyczyn przedwczesnej śmierci, a także powoduje szereg trwałych uszkodzeń zdrowia. Profesjonalnie przeprowadzona terapia będzie tutaj oddziaływać dwutorowo – zarówno na stan depresyjny, jak i na uzależnienie alkoholowe. Brak jednego fundamentu będzie skutkować brakiem efektywności działań. Podstawą będzie tutaj psychoterapia, która pozwala na wywołanie trwałych zmian w psychice danej osoby zmieniając jej nastawienie do choroby i do swojego życia. Warto uzupełnić ją o inne działania wspierające: wszywkę alkoholową Esperal, odtruwanie alkoholowe, a także uczęszczanie na spotkania grup wsparcia, takich jak Anonimowi Alkoholicy.

Należy mieć na uwadze, że alkoholizm zaliczany jest do chorób nieuleczalnych. Jeden bodziec może skutkować nawrotem choroby. Na szczęście objawy alkoholizmu można skutecznie wyciszyć, tak, aby terapia mogła przebiegać jak najbardziej efektywnie. Niejednokrotnie okazuje się, że utrzymanie abstynencji jest prostsze, niż pierwotnie zakładano. Warto spróbować walczyć o lepsze jutro, przy czym próby te powinny odbywać się przy udziale doświadczonych specjalistów.

Odtrucie alkoholowe i wszywka z Esperalu jako pomoc w terapii

Istnieją różne sposoby wspierania Pacjentów z chorobą alkoholową. Fundamentem wszystkich działań jest w tym przypadku terapia uzależnień, jednak jak udowodniono – im więcej oddziaływań wsparcia, tym korzystniej. Warto skupić się na utrzymywaniu abstynencji, do której konieczny jest wysoki poziom motywacji. Czynnikiem pomagającym utrzymać silną wolę jest Esperal, który podaje się w procesie nieskomplikowanego zabiegu chirurgicznej implantacji wszywki alkoholowej. Jego zadaniem jest wywołać niechęć do alkoholu, awersję, a także zaburza proces metabolizowania etanolu, przez co podczas picia alkoholu dochodzi do szeregu objawów wyjątkowo silnego zatrucia alkoholowego. Zanim jednak Pacjent zdecyduje się na tego typu leczenie, warto odbyć odtruwanie alkoholowe, które pozwoli usunąć resztki alkoholu i uzupełni wszelkie niedobory mikro-, makroelementów oraz elektrolitów. W ten sposób dodatkowo zapobiega się wystąpieniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego.